uniprep

เตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยใน UK

UniPrep กับ BRIT lc

BRIT Language Centre ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสอบ IELTS, หลักสูตร pre-sessional อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยใน UK หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของเราเอง นักเรียนสามารถมั่นใจในคุณภาพของทางสถาบันเราได้

หากนักเรียนไม่ต้องการสอบ IELTS และใช้ Pre-sessional หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของทางสถาบันเราเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาของมหาวิทยาลัย เราขอแนะนำให้เลือกเรียนหลักสูตร Pre-sessional ของ Heriot-Watt หรือ Pre-sessional ของ Strathclyde อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนมีผ่านเกณฑ์ทางภาษาของมหาวิทยาลัยแล้ว หลักสูตร UniPrep ของเราเป็นทางเลือกที่เยี่ยมมากในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับทักษะทางวิชาการที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

BRIT Language Centre ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสอบ IELTS, หลักสูตร pre-sessional อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยใน UK หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของเราเอง นักเรียนสามารถมั่นใจในคุณภาพของทางสถาบันเราได้

หากนักเรียนไม่ต้องการสอบ IELTS และใช้ Pre-sessional หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของทางสถาบันเราเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาของมหาวิทยาลัย เราขอแนะนำให้เลือกเรียนหลักสูตร Pre-sessional ของ Heriot-Watt หรือ Pre-sessional ของ Strathclyde อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนมีผ่านเกณฑ์ทางภาษาของมหาวิทยาลัยแล้ว หลักสูตร UniPrep ของเราเป็นทางเลือกที่เยี่ยมมากในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับทักษะทางวิชาการที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

การเดินทางไป UK เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีนั้นเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ทั้งในเรื่องของเวลา เงิน และความพยายาม หากคุณไม่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยใน UK คุณอาจจะต้องแปลกใจกับข้อแตกต่างในเกณฑ์ทางวิชาการเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในไทยหรือมหาวิทยาลัยในเอเชียอื่น ๆ หลักสูตร UniPrep ของเรามีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนพร้อมสำหรับสไตล์การเรียนมหาวิทยาลัยใน UK แต่ยังคงเตรียมปรับตัวกับวัฒนธรรมและชุมชนของ UK อีกด้วย

ด้วยต้นทุนการลงทุนที่สูง การประสบความสำเร็จในการศึกษาใน UK จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หลักสูตร UniPrep ของเราจะทำให้คุณมีความพร้อมได้ก่อนนักเรียนคนอื่น ๆ หลักสูตร UniPrep จะแนะนำทักษะทางวิชาการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับโปรแกรมของมหาวิทยาลัย เช่นนั้นเมื่อคุณเริ่มเรียนครั้งแรก คุณก็จะรู้วิธีการเรียนรู้ของที่นั่นและก้าวไปข้างหน้าก่อนนักเรียนคนอื่น ๆ แล้ว

การเดินทางไป UK เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีนั้นเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ทั้งในเรื่องของเวลา เงิน และความพยายาม หากคุณไม่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยใน UK คุณอาจจะต้องแปลกใจกับข้อแตกต่างในเกณฑ์ทางวิชาการเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในไทยหรือมหาวิทยาลัยในเอเชียอื่น ๆ หลักสูตร UniPrep ของเรามีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนพร้อมสำหรับสไตล์การเรียนมหาวิทยาลัยใน UK แต่ยังคงเตรียมปรับตัวกับวัฒนธรรมและชุมชนของ UK อีกด้วย

ด้วยต้นทุนการลงทุนที่สูง การประสบความสำเร็จในการศึกษาใน UK จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หลักสูตร UniPrep ของเราจะทำให้คุณมีความพร้อมได้ก่อนนักเรียนคนอื่น ๆ หลักสูตร UniPrep จะแนะนำทักษะทางวิชาการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับโปรแกรมของมหาวิทยาลัย เช่นนั้นเมื่อคุณเริ่มเรียนครั้งแรก คุณก็จะรู้วิธีการเรียนรู้ของที่นั่นและก้าวไปข้างหน้าก่อนนักเรียนคนอื่น ๆ แล้ว

uni prep - 2 weeks course

UNI PREP – 2 WEEKS COURSE

รายละเอียดหลักสูตร

 • หลักสูตร Onsite (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 16 คน)
  วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคม 2567 (หยุดวันพุธ) 
 • หลักสูตร Online (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คน)
  วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคม 2567 
  (หยุดวันพุธ)
 • ระยะเวลาเรียน: 2 สัปดาห์ (48 ชั่วโมง)
 • การเรียนการสอนประกอบด้วย:
  • การเรียนรู้ในห้องเรียนจริง
  • การบรรยายเชิงโต้ตอบ การทำงานเป็นกลุ่ม การบ้าน
 • เกณฑ์ในการเข้าเรียน: IELTS 6.0 ขึ้นไป
 • ค่าเรียน 25,000 บาท
 • ลงทะเบียนก่อน 31 มิถุนายน 2567
  รับ ส่วนลด 5,000 บาท
 •  

เนื้อหาหลักสูตร

การอ่านและการวิจัยเชิงวิชาการที่สำคัญ:

 • นักเรียนจะได้ทำการค้นหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการ จดบันทึกสิ่งที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้
 • จะมีสอนให้สามารถแยกแยะระหว่างแหล่งที่มาและหลักฐานอ้างอิงประเภทต่าง ๆ
 • ฝึกนำการคิดเชิงวิพากษ์ไปประยุกต์ใช้กับหลักฐาน ข้อสรุป และข้อจำกัดต่าง ๆ

การเขียนเชิงวิชาการ:

 • นักเรียนจะได้เข้าใจความจำเป็นของการอ้างอิง: อย่างไร ทำไม และจะนำไปใช้ตอนไหน
 • จะช่วยฝึกให้เราจัดเรียงการเขียนเกริ่น การเขียนสนับสนุน และข้อสรุปของ essay
 • ได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้บริบททางวิชาการที่เฉพาะด้านอย่างหลากหลาย สำหรับคำศัพท์และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอสัมมนา:

 • นักเรียนจะได้ร่าง จัดเรียงโครงสร้าง และฝึกซ้อมการนำเสนอ โดยอ้างอิงจากโสตทัศนูปกรณ์
 • จะได้ฝึกการนำเสนอโปรเจ็กต์วิจัยด้วยภาษาที่ชัดเจน มีความน่าดึงดูด น่าฟัง
 • จะได้มีการอภิปรายอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับแนวคิดและประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาในการค้นคว้าวิจัย

วัฒนธรรมเชิงวิชาการและชุมชนใน UK:

 • กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะงาน และการมอบหมายงานจะเน้นนักเรียนเป็นหลัก ทำงานร่วมกันและมีขอบเขตสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เห็นภาพและเข้าใจถึงการเรียนการสอนใน UK
 • การวิพากษ์วิจารณ์ มุมมองที่หลากหลาย และการอภิปรายแนวคิดและประเด็นต่าง ๆ อย่างละเอียดจะได้รับการพัฒนาผ่านการมีส่วนร่วม การมอบหมายงาน และกระบวนการสอนในชั้นเรียน
 • นักเรียนจะจบจาก class นี้ไปด้วยความมั่นใจและกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมกับสาขาที่เลือกไว้

วิธีการสมัคร

1. ส่งอีเมล ข้อความหรือโทรติดต่อ BRIT Language Centre

2. ส่งรายละเอียดที่จำเป็นให้กับเรา

3. เลือกวันเรียนและชำระเงิน

4. เริ่มเรียนเลย !

TESTIMONIALS

คำถามที่พบบ่อย

BRIT LC ได้ช่วยให้นักเรียนกว่า 100 คนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใน UK ด้วยหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Preparation course) และหลักสูตร pre-sessional อีกทั้งเรายังเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยใน UK สองแห่ง และเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนสามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันเราได้รับการการันตีแล้ว นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน IELTS ของเรายังมีประสบการณ์โดยรวมแล้วมากกว่า 50 ปี และรู้เกี่ยวกับการทดสอบอย่างครอบคลุม ผู้สอนของเรามีประสบการณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IELTS และหลักสูตรของเรายังถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IELTS เท่านั้น

หลักสูตรนี้ไม่สามารถใช้แทนคะแนน IELT ได้ แต่เรามีสองหลักสูตร คือ Strathclyde Pre-sessional และ Heriot-Watt Pre-sessional ที่นักเรียนสามารถใช้เพื่อข้ามการสอบ IELTS และไปมหาวิทยาลัยใน UK ได้เลย

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรไม่ใช่คนไทย อาจารย์ที่สอนหลักสูตร UniPrep ทั้งหมดของเราเป็นเจ้าของภาษาและมีประสบการณ์มากมายในการสอน IELTS pre-sessionals และอื่น ๆ อีกทั้งผู้สอนมียังคุณสมบัติยอดเยี่ยมโดยมีจบด้วยวุฒิปริญญาโททั้งสิ้น

สถาบันของเราสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งใน Britain (Brit-Ed) และประเทศสก็อตแลนด์ (McDucation) พาร์ทเนอร์ของทางสถาบันเราได้ส่งนักเรียนกว่าหลายพันคนไปศึกษาต่อที่ UK

ส่งข้อความ

ติดต่อเรา

ห้องเลขที่ 10/56 ชั้นที่ 2 อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บนี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า